Skip to main content

Privacy Policy

Reizigersvereniging Rover hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rover houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Reizigersvereniging Rover zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 • Accounts in de website

  Leden met een digitaal lidmaatschap die gebruik maken van de mogelijkheid ons blad te  downloaden via de website, krijgen hiervoor generieke inloggegevens. Deze inloggegevens zijn niet gekoppeld aan persoonsgegevens.

  Iedereen kan reageren op nieuwsartikelen op onze website. De reacties worden niet beheert door Rover, maar door de externe partij Disqus. Wie via Disqus een reactie wil plaatsen kan ervoor kiezen dit anoniem (“als gast”) te doen of om hiervoor bij Disqus een account aan te maken. Gegevens van deze accounts worden niet gedeeld met Rover.

 • Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens Reizigersvereniging Rover en de OV ombudsman van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Onze systemen worden voortdurend van de nieuwste beveiligingsupdates voorzien;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • We anonimiseren klachten in onze klachtrapportages;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 • Bewaartermijn

  Reizigersvereniging Rover bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens en bankrekeningnummers worden na het aanmelden voor een lidmaatschapautomatisch binnen 72 uur uit onze website verwijderd.

 • Klachten en vragen

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  Reizigersvereniging Rover
  Utrechtseweg 59
  3818 EA Amersfoort
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 • Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 • Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van verzending van het ledenblad De Reiziger;
  • Het verzorgen van een editie van ons blad voor slechtzienden;
  • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • Het onderhouden van de website.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 • Verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen

  Persoonsgegevens van contactpersonen, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Reizigersvereniging Rover verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
  • Uitwisselen van nuttige informatie ten behoeve van het werken aan onze doelstellingen: het realiseren van beter openbaar vervoer;
  • Eventueel uitnodigen voor relevante activiteiten en bijeenkomsten.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, contact per mail

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rover de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door Rover opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  Gedurende de periode dat men gezien wordt als een contactpersoon, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.

 • Verwerking van persoonsgegevens van cursisten

  Persoonsgegevens van cursisten worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie m.b.t. de trainingen

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De aanmelding voor een training bij Rover;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rover de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht

  Uw persoonsgegevens worden door Rover opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Tot maximaal 7 jaar na de cursus.
 • Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers seminars

  Persoonsgegevens van deelnemers aan een seminar worden verwerkt door onlineseminar.nl in opdracht van Reizigersvereniging Rover. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst opgesteld. De gegevens kunnen alleen worden gebruikt door Rover en voor de volgende doeleinden:

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie m.b.t. het seminar

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De aanmelding voor een seminar bij Rover via onlineseminar.nl;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rover de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht

  Uw persoonsgegevens worden door Rover opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Tot maximaal 7 jaar na de cursus.

Versie: d.d. 19 juni 2018